Belangrijk voor iedereen die gaat scheiden of al is gescheiden en partneralimentatie betaalt of ontvangt!

De Tweede Kamer is in december 2018 akkoord gegaan met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Dit wetsvoorstel moet ervoor gaan zorgen dat de duur van de partneralimentatie wordt ingekort en zal alleen van toepassing zijn op nieuwe alimentatieafspraken vanaf de datum waarop de wet van kracht wordt. De verwachting is dat de nieuwe wet begin 2020 zal ingaan. Het wetsvoorstel ligt momenteel nog ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. Totdat deze akkoord gaat is nog niets 100% definitief!

Duur

De partneralimentatie wordt in het nieuwe wetsvoorstel beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Bij een huwelijk van bijvoorbeeld 4 jaar wordt de alimentatieduur dan 2 jaar.

Hierop zijn 3 uitzonderingen:

  • Indien de minst verdienende partner bij de scheiding 50 jaar of ouder is en het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd (deze regeling vervalt binnen 7 jaar);
  • Indien de minst verdienende partner binnen 10 jaar na de scheiding de AOW-leeftijd bereikt en het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd (aanspraak op partneralimentatie tot maximaal de AOW-leeftijd);
  • Indien de kinderen van de scheidende ouders jonger dan 12 jaar zijn. In dit geval zal de alimentatiegerechtigde een aanspraak houden totdat het jongste kind 12 jaar wordt.

Voor schrijnende gevallen is er een mogelijkheid om een langere termijn toe te wijzen (hardheidsclausule) en een overgangsrecht.

Wat betekent dit voor u in de praktijk?

De nieuwe wetgeving zal niet met terugwerkende kracht van toepassing zijn. Met andere woorden: voor bestaande alimentatieverplichtingen verandert er niets. Leidend daarbij blijven de afspraken die gemaakt zijn in het echtscheidingsconvenant en de beschikking van de rechtbank.

Voor nieuwe situaties, vanaf de invoering van de nieuwe wet, zal de beperkte duur gelden.

Indien u voornemens bent om in 2019 te gaan scheiden geldt de huidige wetgeving nog. Deze houdt in dat de partneralimentatie  de duur heeft van de huwelijkse periode indien u korter dan 5 jaar bent gehuwd en geen kinderen heeft. Heeft uw huwelijk langer dan 5 jaar geduurd, of heeft u kinderen bij een huwelijk korter dan 5 jaar, dan heeft u in beginsel recht op een partneralimentatie van 12 jaar. U zou, vooruitlopend op de nieuwe wetgeving, in onderling overleg alvast aansluiting kunnen zoeken bij de nieuwe regelgeving.

De alimentatieverplichting eindigt als 1 van beide ex-partners komt te overlijden of als de alimentatiegerechtigde opnieuw huwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen met een nieuwe partner.

Samenwonenden

Voor samenwoners gelden geen wettelijke regelingen. Niets is verplicht, tenzij afwijkende afspraken zijn opgenomen in een samenlevingscontract of anderszins.

Voor kinderalimentatie verandert er niets!