In eerdere blogs heb ik het belang van een samenlevingscontract voor samenwoners al aangegeven. Daarnaast blijft het cruciaal om betalingen en investeringen goed traceerbaar te houden. Wie heeft geld geïnvesteerd, hoeveel en met welk doel?

Onderstaande recente uitspraak van de Hoge Raad onderstreept dit weer eens te meer.

Wat is de casus?

De betrokken partners hebben vanaf eind 2007/begin 2008 tot augustus 2012 (dus ca. 4,5 jaar) samengewoond zonder samenlevingscontract. In oktober 2008 is hun zoon geboren. In 2011 heeft de vrouw geld in de verbouwing van de woning die eigendom is van de man geïnvesteerd. Het geld hiervoor is aan de vrouw geleend/geschonken door haar moeder als een soort “voorschot op de erfenis”. Dit wordt overigens pas een tijd nà de verbouwing en zelfs ruim nà het uit elkaar gaan van partijen door de vrouw en haar moeder schriftelijk vastgelegd. De vrouw vordert nu een bedrag van de man groot € 74.056,90. De rechtbank heeft de vordering van de vrouw toegewezen tot een bedrag van € 66.917,93. De vrouw gaat vervolgens in hoger beroep.

Oordeel Hoge Raad

Het hof heeft de vordering alsnog afgewezen en stelt dat de woning uitsluitend in eigendom toebehoort aan de man en er tussen partijen geen goederenrechtelijke gemeenschap bestaat. Voor de vrouw kan jegens de man derhalve geen vergoedingsrecht op basis van boek 3 titel 7 BW ontstaan.

Op basis van hetgeen partijen over en weer hebben gesteld kan het hof niet vaststellen of, en zo ja welke afspraken partijen hebben gemaakt met betrekking tot de verbouwing van de woning en de draagplicht van de kosten.

Het hoger beroep wordt aldus verworpen en de vrouw kan “fluiten” naar haar geld.

N.B.: Omwille van de leesbaarheid en begrijpelijkheid is bovenstaand artikel sterk vereenvoudigd weergegeven.

Conclusie (andermaal)

Zorg dat ieders inkomsten en uitgaven/investeringen altijd goed traceerbaar zijn en blijven zowel als sprake is van een samenleving als bij een gemeenschap die ontstaat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij scheidingen voorkomt dit een hoop onduidelijkheid en geruzie en financiële pijn!

Meer informatie? Ik vertel u graag meer! Neem gerust contact met mij op.