Deel I – Ouderdomspensioen

Bij de verdeling van het vermogen tijdens een scheiding wordt veelal niet veel aandacht besteed aan het onderwerp pensioen, terwijl het tòch veel waarde vertegenwoordigt. Soms zelfs nog méér dan het eigen huis.

In dit eerste deel van mijn pensioenblogs licht ik het onderwerp ouderdomspensioen en scheiding nader toe. Volgende week volgt deel II over het nabestaandenpensioen en scheiding.

Pensioenrechten vallen niet in een gemeenschap van goederen

Tòch hebben gehuwden en geregistreerde partners recht op (een gedeelte van) elkaars pensioen. Dit is sinds 28 april 1994 vastgelegd in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS). Deze is onafhankelijk van het huwelijksgoederenregime dat van toepassing is.

Pensioenvoorzieningen van ongehuwd samenwonenden vallen buiten de werking van de WVPS. Door middel van een samenlevingscontract of andere overeenkomst kunnen de regels van de WVPS echter alsnog van toepassing zijn verklaard. In deze situatie kan echter geen rechtstreeks verhaalsrecht bij de pensioenuitvoerder ontstaan.

Prepensioen

Prepensioen valt ook onder de regeling van de WVPS. Regelingen waarbij pensioenrechten voorwaardelijk zijn, zoals VUT-regelingen, worden nìet verevend.

Verevening volgens de WVPS houdt in dat bij scheiding de rechten aan ouderdomspensioen die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd gelijkelijk moeten worden verdeeld. Dit recht op pensioenverdeling kan overigens bij huwelijkse voorwaarden zijn uitgesloten.

Het verzoek tot verevening moet binnen 2 jaar na scheiding schriftelijk zijn ingediend bij de pensioenuitvoerder(s). In deze situatie ontstaat een rechtstreeks verhaalsrecht bij de pensioenuitvoerder. Het pensioen gaat voor beide partijen in op de pensioendatum van degene die het pensioen heeft opgebouwd.

Overlijden

Als degene die het pensioen heeft opgebouwd komt te overlijden, vervallen echter alle rechten. Ook die van de ex-partner. Indien er dan ook geen bijzonder nabestaandenpensioen is voor de ex-partner (zie mijn blog van volgende week), dan zou er alsnog onverwachts een financieel probleem kunnen ontstaan.  Als de ex-partner overlijdt, komen de oorspronkelijke rechten weer toe aan degene die het pensioen heeft opgebouwd.

Een andere methode dan verevening wordt daarom ook veel toegepast: conversie. Bij conversie wordt  het opgebouwde pensioen gesplitst in 2 aparte polissen. Beide partijen krijgen daarmee een eigen polis. Het pensioen gaat dan in op de eigen pensioendatum.

Attentiepunten

  • Verevening en conversie hebben allebei voor- en nadelen. De keuze zal daarom sterk afhangen van de persoonlijke situatie.
  • Conversie is alleen mogelijk als partijen hierover samen overeenstemming hebben en de pensioenuitvoerder hiervoor toestemming geeft.
  • Indien conversie is toegepast, is dit definitief en niet meer terug te draaien.
  • Vooruitlopend op de WVPS is voor huwelijken die in gemeenschap van goederen zijn aangegaan tussen 27 november 1981 en de introductie van de WVPS het zogenaamde Boon/Van Loon arrest van toepassing.
  • De WVPS is regelend recht. Hiervan màg worden afgeweken, zowel in huwelijkse voorwaarden als in het echtscheidingsconvenant.

Meer weten? Neem contact met mij op!