september 13, 2019Comments are off for this post.

Dag van de scheiding – 13 september 2019

In verband met deze speciale scheidingsdag deel ik graag enkele bijzondere wetenswaardigheden over scheidingen. Wist u bijvoorbeeld dat:

 • De kans op scheiding verdubbelt als de man helpt bij het huishouden?
 • Hoe groter het leeftijdsverschil is, hoe groter de kans op scheiding is?
 • Steeds meer stellen op hoge leeftijd (80+) gaan scheiden?
 • Veel stellen nog steeds geen goede financiële afspraken met elkaar maken als zij gaan samenwonen?
 • Stellen bij het afsluiten van een hypotheek vrijwel geen rekening houden met het risico op echtscheiding, terwijl dit risico groter is dan de kans op overlijden?

Meer weten over scheidingen of juist over goede financiële afspraken voorafgaand aan de samenleving?

Neem gerust contact met mij op.

september 2, 2019Comments are off for this post.

Fiscus start voorlichtingscampagne over financiële afwikkeling scheidingen

Wat is er aan de hand?

De belastingdienst constateert dat er heel veel fouten worden gemaakt door ex-partners bij de financiële afwikkeling van hun scheiding. Bijvoorbeeld bij de hypotheekrenteaftrek of de kinderopvangtoeslag, waardoor vaak naheffingen moeten worden opgelegd die kunnen oplopen tot enkele duizenden Euro’s.

Campagne fiscus

Traditiegetrouw vinden veel echtscheidingen plaats na de zomervakanties. De belastingdienst is daarom vorige week gestart met de voorlichtingscampagne. Zij pleit ervoor om beter financieel advies in te winnen tijdens de scheidingen, bijvoorbeeld van een financieel scheidingsadviseur.

Verder geeft zij o.a. de navolgende praktische tips:

 • Zorg voor het exclusieve gebruik van de eigen DigiD.
 • Controleer op welk rekeningnummer toeslagen of belastingteruggaven worden ontvangen en wijzig dit nummer indien nodig.
 • Geef een adreswijziging door aan de gemeente. De belastingsdienst krijgt de adreswijziging vervolgens door van de gemeente.
 • Maak een persoonlijke scheiden-checklist.
 • Bespreek een eventueel fiscaal partnerschap voor de belastingdienst voor de rest van het kalenderjaar. Wie hiervoor kiest, mag bij de jaarlijkse belastingaangifte nog 1 keer de inkomsten en aftrekposten gunstig verdelen.

Conclusie

Denk goed na over alle financiële consequenties van uw scheiding. Schakel tijdig een terzake deskundige adviseur in, zoals een financieel scheidingsadviseur.

Meer informatie? Ik vertel u graag meer! Neem gerust contact met mij op.

augustus 21, 2019Comments are off for this post.

Gedwongen huisverkoop

Scheiden met een eigen huis èn hypotheek

Man en vrouw wonen in een woning die eigendom is van de man. In 2006 tekent de vrouw mee als hoofdelijk medeschuldenaar bij de oversluiting van de hypotheek. 1 jaar nadien loopt de relatie op de klippen.

De vrouw wil een paar jaar daarna dat de man meewerkt aan haar ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van hun hypotheek. Door de bestaande situatie kan zij namelijk geen eigen woning kopen met haar nieuwe partner. De man wil en/of kan hieraan echter niet meewerken omdat hij onvoldoende inkomen heeft.

Wat zegt de rechter?

De rechtbank in Rotterdam oordeelt dat het onwenselijk is dat deze situatie voor de vrouw inmiddels al 12 jaar ongewijzigd in stand blijft. Het belang van de vrouw weegt in dit geval zwaarder dan dat van de man. De man wordt daarom verplicht zorg te dragen voor ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vrouw. Als dit niet lukt in verband met zijn beperkte inkomen, dan zal hij desnoods zelfs zijn huis moeten verkopen. Door zijn financiële situatie zal hij in dat geval waarschijnlijk geen gelijkwaardig nieuw huis kunnen terugkopen.

De man kan overigens nog in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak.

Conclusie

Denk goed na over alle mogelijke (financiële) gevolgen bij het meetekenen als hoofdelijk medeschuldenaar! In bovenstaand voorbeeld geldt dit trouwens zowel voor de man als voor de vrouw…

Meer informatie? Ik vertel u graag meer! Neem gerust contact met mij op.

augustus 7, 2019Comments are off for this post.

Scheiden met een eigen huis

Gaat u scheiden en wilt u een aflossingsvrije hypotheek afsluiten voor een nieuwe koopwoning?

Als u gaat scheiden hebt u nog 2 jaar de tijd om uw gezamenlijke woning te verkopen. Ook is het mogelijk dat uw ex-partner of uzelf het huis overneemt en de ander uitkoopt. Gedurende deze 2 jaar mag u uw aandeel in het huis en de bijbehorende schuld in box 1 opgeven. Tevens mag u het gedeelte van de hypotheekrente dat u verschuldigd bent èn betaald hebt in aftrek brengen.

Financiële afwikkeling duurt langer dan 2 jaar

Als de financiële afwikkeling langer duurt dan 2 jaar, en het bestaande deel in de hypotheekschuld daardoor niet binnen 2 jaar na uw vertrek is afgelost, bestaat er geen recht meer op het zogenaamde overgangsrecht. Dit betekent dat u geen aflossingsvrije hypotheek meer kunt aangaan als u een nieuwe woning gaat kopen; u krijgt immers te maken met de nieuwe en strengere hypotheekregels. U zult de nieuwe hypotheekschuld dan minimaal annuïtair dienen af te lossen om recht te kunnen blijven houden op hypotheekrenteaftrek. Hierdoor worden uw hypotheeklasten vaak hoger dan bij aflossingsvrij.

Conclusie

Het verdient in de meeste gevallen aanbeveling om uiterlijk binnen 2 jaar de scheiding financieel goed af te wikkelen met elkaar, zodat u voor uw beider nieuwe toekomst nog zoveel mogelijk financiële opties open houdt.

Lees ook mijn eerdere blogs over dit onderwerp.

Meer informatie? Ik vertel u graag meer! Neem gerust contact met mij op.

juli 23, 2019Comments are off for this post.

Hoeveel ouders kun je hebben?

Maximaal 4?

Tijden veranderen…

Heb jij ook 4 ouders? Dit komt steeds meer voor. Vroeger werden kinderen voornamelijk geboren uit het huwelijk van een man en een vrouw. Een kind had daarmee automatisch 2 ouders. Inmiddels komen andere situaties steeds meer voor: eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen, gezinnen van ouders van gelijk geslacht (2 vrouwen of 2 mannen), meergeneratie gezinnen en meerdere personen die met elkaar 1 kind of meer kinderen verzorgen en opvoeden. Dit kan veel juridische haken en ogen hebben.

Het juridische belang  van kinderen in deze situaties dient te worden gewaarborgd. De overheid heeft daarom een onderzoek  laten instellen door een staatscommissie. Deze commissie heeft een aantal voorstellen gedaan om de regelgeving aan te passen op het gebied van juridisch meerouderschap, meerouder gezag en draagmoederschap.

Maximaal 4 (juridische) ouders?

Een kind zou maximaal 4 juridische ouders kunnen hebben, die gezamenlijk maximaal 2 huishoudens zouden kunnen vormen. Vóór de verwekking van het kind zouden de ouders aan de rechter een  meerouderschapsovereenkomst dienen voor te leggen, waarin afspraken zijn gemaakt over o.a. de geslachtsnaam, de hoofdverblijfplaats van het kind/de kinderen, zorg- en opvoedingstaken en de verdeling van de financiële lasten.

Voorlopig nog niet!

De huidige regering heeft besloten nog geen beslissing te nemen over deze kwestie. De vraag of kinderen in juridisch opzicht meer dan 2 ouders kunnen hebben is namelijk heel lastig te beantwoorden. Er kleven veel consequenties aan op het gebied van nationaliteit, achternaam, ouderlijk gezag, erfenissen etc. Daarnaast spelen ook emotionele uitdagingen, aangezien niet alle 4 betrokken ouders in alle situaties altijd goed door 1 deur kunnen.

Hoe verder?

Afgesproken is dat nader onderzoek  zal plaatsvinden naar een aanpassing van het familierecht. Wordt dus vervolgd…

Meer informatie? Ik vertel u graag meer! Neem gerust contact met mij op.

juli 9, 2019Comments are off for this post.

Ruzie over financiën tijdens scheiding?

Wilt u scheiden? En daarbij omwille van uw kinderen, maar ook omwille van uzelf, geruzie over geld en dus een vechtscheiding voorkomen?

Ruzie over financiën tijdens de relatie

Het Nibud (Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) geeft aan dat ruim een kwart van de stellen ruziet over geldzaken tijdens de relatie. Vooral bezuinigingen en daaraan gekoppeld het bestedingspatroon geven aanleiding tot onenigheid.

In 2019 houdt ca. een derde van de stellen zich gezamenlijk met de geldzaken van het huishouden bezig. Er wordt iets vaker gebruik gemaakt van een gezamenlijke rekening. De helft van deze stellen heeft daarnaast ook nog een privé rekening.

Hoewel het in een relatie belangrijk is om regelmatig met elkaar over geldzaken te praten, gebeurt dit in de praktijk veel te weinig. Het is van belang om duidelijk te hebben wie wat betaalt en waarom.

Ruzie over financiën tijdens de scheiding?

Tijdens een scheiding ontstaat, mede vanwege de grote emoties die dan een rol spelen, vaak ineens nóg veel meer ruzie over de financiën. Hoe dient alles in alle redelijkheid verdeeld te worden? Hierbij spelen natuurlijk, naast de emotionele, ook nog juridische en fiscale aspecten. Hulp van een derde, als financieel mediator, is dan geen overbodige luxe.

Graag help ik u bij het verkrijgen van het gewenste inzicht en bij het maken van eerlijke financiële afspraken. U maakt dan bewuste financiële keuzes met elkaar en blijft “on speaking terms”. Zeker van belang als er kinderen in het spel zijn…

Meer informatie? Ik vertel u graag meer! Neem gerust contact met mij op.

juni 26, 2019Comments are off for this post.

Automatische conversie van pensioen bij scheiding

Begin juni heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel “pensioenverdeling bij scheiding 2021” van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ouderdomspensioen wordt met deze wet automatisch verdeeld bij scheiding. Hiervoor zal een aanpassing komen op de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding uit 1995.

Vanaf 2021 krijgen ex-partners dan beiden automatisch een zelfstandig recht op de helft van het tijdens hun huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Zij zijn hiermee niet meer levenslang afhankelijk van elkaar met betrekking tot het pensioen. Ieders gedeelte van het ouderdomspensioen gaat daarmee in op de eigen pensioenleeftijd.  Als de ex-partner komt te overlijden krijgt degene die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd dit gedeelte ook niet meer terug. Dit heet conversie.

Verevening nu nog de standaard

Op dit moment is verevening nog de standaard verdelingsmethode. De uitbetaling van het gedeelte van het ouderdomspensioen aan de ex-partner is hiermee afhankelijk van het in leven zijn van degene die het heeft opgebouwd. Na een scheiding dient de afgesproken verdeling binnen 2 jaar te worden doorgegeven aan het pensioenfonds/de pensioenuitvoerder. Als dit niet of te laat gebeurt dient de uitbetaling van het pensioengedeelte voor de ex-partner door degene die het pensioen heeft opgebouwd zelf te worden gedaan; de pensioenuitvoerder doet dit dan niet. Dit is vanzelfsprekend geen wenselijke situatie. De nieuwe regelgeving streeft dan ook vooral een duidelijk inzicht en meer regie over het eigen stuk pensioengeld voor beide partijen na.

Na inwerkingtreding van de nieuwe wet verdelen pensioenuitvoerders de pensioenen automatisch zodra ze een scheidingsmelding ontvangen (conversie). Er kan door ex-partners echter nog steeds  worden afgeweken van deze nieuwe standaardregeling. Deze afwijkende afspraken kunnen voorafgaand aan het huwelijk worden vastgelegd in huwelijkse voorwaarden of achteraf bij scheiding in een echtscheidingsconvenant.

Het voorstel zal deze zomer aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Wordt vervolgd….

Meer informatie? Ik vertel u graag meer! Neem gerust contact met mij op.

juni 11, 2019Comments are off for this post.

SAMENWONERS: BLIJF ALERT OP BETALINGEN/INVESTERINGEN

In eerdere blogs heb ik het belang van een samenlevingscontract voor samenwoners al aangegeven. Daarnaast blijft het cruciaal om betalingen en investeringen goed traceerbaar te houden. Wie heeft geld geïnvesteerd, hoeveel en met welk doel?

Onderstaande recente uitspraak van de Hoge Raad onderstreept dit weer eens te meer.

Wat is de casus?

De betrokken partners hebben vanaf eind 2007/begin 2008 tot augustus 2012 (dus ca. 4,5 jaar) samengewoond zonder samenlevingscontract. In oktober 2008 is hun zoon geboren. In 2011 heeft de vrouw geld in de verbouwing van de woning die eigendom is van de man geïnvesteerd. Het geld hiervoor is aan de vrouw geleend/geschonken door haar moeder als een soort “voorschot op de erfenis”. Dit wordt overigens pas een tijd nà de verbouwing en zelfs ruim nà het uit elkaar gaan van partijen door de vrouw en haar moeder schriftelijk vastgelegd. De vrouw vordert nu een bedrag van de man groot € 74.056,90. De rechtbank heeft de vordering van de vrouw toegewezen tot een bedrag van € 66.917,93. De vrouw gaat vervolgens in hoger beroep.

Oordeel Hoge Raad

Het hof heeft de vordering alsnog afgewezen en stelt dat de woning uitsluitend in eigendom toebehoort aan de man en er tussen partijen geen goederenrechtelijke gemeenschap bestaat. Voor de vrouw kan jegens de man derhalve geen vergoedingsrecht op basis van boek 3 titel 7 BW ontstaan.

Op basis van hetgeen partijen over en weer hebben gesteld kan het hof niet vaststellen of, en zo ja welke afspraken partijen hebben gemaakt met betrekking tot de verbouwing van de woning en de draagplicht van de kosten.

Het hoger beroep wordt aldus verworpen en de vrouw kan “fluiten” naar haar geld.

N.B.: Omwille van de leesbaarheid en begrijpelijkheid is bovenstaand artikel sterk vereenvoudigd weergegeven.

Conclusie (andermaal)

Zorg dat ieders inkomsten en uitgaven/investeringen altijd goed traceerbaar zijn en blijven zowel als sprake is van een samenleving als bij een gemeenschap die ontstaat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij scheidingen voorkomt dit een hoop onduidelijkheid en geruzie en financiële pijn!

Meer informatie? Ik vertel u graag meer! Neem gerust contact met mij op.

mei 29, 2019Comments are off for this post.

Eerste kamer akkoord met wetsvoorstel herziening partneralimentatie

De Eerste Kamer heeft inmiddels definitief ingestemd met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie, waarin de maximale duur voor partneralimentatie wordt ingeperkt.  Dit blog is een vervolg op mijn eerdere blog van 5 februari 2019.

Wat houdt deze wet in?

De partneralimentatie bedraagt, na invoering van de nieuwe wet, niet langer maximaal 12 jaar, maar de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van 5 jaar. Hierbij gelden 3 uitzonderingen:

 • Partneralimentatie kan in voorkomende gevallen verschuldigd zijn totdat het jongste kind 12 jaar wordt;
 • Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en op het moment van echtscheiding binnen 10 jaar de AOW-leeftijd wordt bereikt, kan aanspraak worden gemaakt op alimentatie tot de AOW-leeftijd;
 • Alimentatiegerechtigden ouder dan 50 jaar, die langer dan 15 jaar getrouwd waren, krijgen in principe 10 jaar alimentatie. Deze regeling vervalt overigens waarschijnlijk binnen 7 jaar na invoering van de nieuwe wet.

Wanneer wordt deze wet ingevoerd?

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe wet wordt ingevoerd. Wèl is het jaar 2020 genoemd. Op dit moment is de verwachting dat de nieuwe wetgeving gaat gelden voor alle scheidingen die na 1 januari 2020 worden aangevraagd.

Attentiepunten

Bij bijzondere omstandigheden kunnen rechters besluiten om van de gebruikelijke alimentatieduur af te wijken.

De nieuwe wet zal niet met terugwerkende kracht van toepassing zijn. Voor bestaande alimentatieafspraken verandert er dus niets!

Deze nieuwe wet heeft ook uitsluitend betrekking op partneralimentatie. Voor kinderalimentatie afspraken verandert er dus niets!

Voor samenwonenden gelden geen wettelijke regelingen. Niets is verplicht, tenzij afwijkende afspraken zijn opgenomen in een samenlevingscontract of anderszins.

Vragen? Ik vertel u graag meer! Neem gerust contact met mij op.

mei 14, 2019Comments are off for this post.

Het schip in met de scheiding

“Het schip in met de scheiding” is de kop van een groot artikel in De Telegraaf in april 2019.

In dit artikel vertellen veel gescheiden mensen hun vaak schrijnende verhalen over de periode tijdens, maar vooral ook nà de scheiding.

De helft van de gescheiden Nederlanders had zich achteraf bezien liever beter voorbereid op de financiële consequenties. Zij pleiten voor beter financieel inzicht tijdens de scheiding en tevens voor betere afspraken ten tijde van het aangaan van het huwelijk/de samenleving.

Persoonlijk deel ik deze visie. Dat is ook de reden dat ik me ben gaan specialiseren in financieel scheidingsadvies.

Bewuste financiële keuzes

Wilt u bewust financiële keuzes maken tijdens uw scheiding waar u over 20 jaar ook nog steeds achter kunt staan omdat u alle consequenties goed kon inschatten? Of wilt u advies vóór het aangaan van uw huwelijk/samenleving? Neem dan contact met mij op! Ik help u graag verder.