juni 26, 2019Comments are off for this post.

Automatische conversie van pensioen bij scheiding

Begin juni heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel “pensioenverdeling bij scheiding 2021” van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ouderdomspensioen wordt met deze wet automatisch verdeeld bij scheiding. Hiervoor zal een aanpassing komen op de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding uit 1995.

Vanaf 2021 krijgen ex-partners dan beiden automatisch een zelfstandig recht op de helft van het tijdens hun huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Zij zijn hiermee niet meer levenslang afhankelijk van elkaar met betrekking tot het pensioen. Ieders gedeelte van het ouderdomspensioen gaat daarmee in op de eigen pensioenleeftijd.  Als de ex-partner komt te overlijden krijgt degene die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd dit gedeelte ook niet meer terug. Dit heet conversie.

Verevening nu nog de standaard

Op dit moment is verevening nog de standaard verdelingsmethode. De uitbetaling van het gedeelte van het ouderdomspensioen aan de ex-partner is hiermee afhankelijk van het in leven zijn van degene die het heeft opgebouwd. Na een scheiding dient de afgesproken verdeling binnen 2 jaar te worden doorgegeven aan het pensioenfonds/de pensioenuitvoerder. Als dit niet of te laat gebeurt dient de uitbetaling van het pensioengedeelte voor de ex-partner door degene die het pensioen heeft opgebouwd zelf te worden gedaan; de pensioenuitvoerder doet dit dan niet. Dit is vanzelfsprekend geen wenselijke situatie. De nieuwe regelgeving streeft dan ook vooral een duidelijk inzicht en meer regie over het eigen stuk pensioengeld voor beide partijen na.

Na inwerkingtreding van de nieuwe wet verdelen pensioenuitvoerders de pensioenen automatisch zodra ze een scheidingsmelding ontvangen (conversie). Er kan door ex-partners echter nog steeds  worden afgeweken van deze nieuwe standaardregeling. Deze afwijkende afspraken kunnen voorafgaand aan het huwelijk worden vastgelegd in huwelijkse voorwaarden of achteraf bij scheiding in een echtscheidingsconvenant.

Het voorstel zal deze zomer aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Wordt vervolgd….

Meer informatie? Ik vertel u graag meer! Neem gerust contact met mij op.

juni 11, 2019Comments are off for this post.

SAMENWONERS: BLIJF ALERT OP BETALINGEN/INVESTERINGEN

In eerdere blogs heb ik het belang van een samenlevingscontract voor samenwoners al aangegeven. Daarnaast blijft het cruciaal om betalingen en investeringen goed traceerbaar te houden. Wie heeft geld geïnvesteerd, hoeveel en met welk doel?

Onderstaande recente uitspraak van de Hoge Raad onderstreept dit weer eens te meer.

Wat is de casus?

De betrokken partners hebben vanaf eind 2007/begin 2008 tot augustus 2012 (dus ca. 4,5 jaar) samengewoond zonder samenlevingscontract. In oktober 2008 is hun zoon geboren. In 2011 heeft de vrouw geld in de verbouwing van de woning die eigendom is van de man geïnvesteerd. Het geld hiervoor is aan de vrouw geleend/geschonken door haar moeder als een soort “voorschot op de erfenis”. Dit wordt overigens pas een tijd nà de verbouwing en zelfs ruim nà het uit elkaar gaan van partijen door de vrouw en haar moeder schriftelijk vastgelegd. De vrouw vordert nu een bedrag van de man groot € 74.056,90. De rechtbank heeft de vordering van de vrouw toegewezen tot een bedrag van € 66.917,93. De vrouw gaat vervolgens in hoger beroep.

Oordeel Hoge Raad

Het hof heeft de vordering alsnog afgewezen en stelt dat de woning uitsluitend in eigendom toebehoort aan de man en er tussen partijen geen goederenrechtelijke gemeenschap bestaat. Voor de vrouw kan jegens de man derhalve geen vergoedingsrecht op basis van boek 3 titel 7 BW ontstaan.

Op basis van hetgeen partijen over en weer hebben gesteld kan het hof niet vaststellen of, en zo ja welke afspraken partijen hebben gemaakt met betrekking tot de verbouwing van de woning en de draagplicht van de kosten.

Het hoger beroep wordt aldus verworpen en de vrouw kan “fluiten” naar haar geld.

N.B.: Omwille van de leesbaarheid en begrijpelijkheid is bovenstaand artikel sterk vereenvoudigd weergegeven.

Conclusie (andermaal)

Zorg dat ieders inkomsten en uitgaven/investeringen altijd goed traceerbaar zijn en blijven zowel als sprake is van een samenleving als bij een gemeenschap die ontstaat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij scheidingen voorkomt dit een hoop onduidelijkheid en geruzie en financiële pijn!

Meer informatie? Ik vertel u graag meer! Neem gerust contact met mij op.

mei 29, 2019Comments are off for this post.

Eerste kamer akkoord met wetsvoorstel herziening partneralimentatie

De Eerste Kamer heeft inmiddels definitief ingestemd met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie, waarin de maximale duur voor partneralimentatie wordt ingeperkt.  Dit blog is een vervolg op mijn eerdere blog van 5 februari 2019.

Wat houdt deze wet in?

De partneralimentatie bedraagt, na invoering van de nieuwe wet, niet langer maximaal 12 jaar, maar de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van 5 jaar. Hierbij gelden 3 uitzonderingen:

 • Partneralimentatie kan in voorkomende gevallen verschuldigd zijn totdat het jongste kind 12 jaar wordt;
 • Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en op het moment van echtscheiding binnen 10 jaar de AOW-leeftijd wordt bereikt, kan aanspraak worden gemaakt op alimentatie tot de AOW-leeftijd;
 • Alimentatiegerechtigden ouder dan 50 jaar, die langer dan 15 jaar getrouwd waren, krijgen in principe 10 jaar alimentatie. Deze regeling vervalt overigens waarschijnlijk binnen 7 jaar na invoering van de nieuwe wet.

Wanneer wordt deze wet ingevoerd?

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe wet wordt ingevoerd. Wèl is het jaar 2020 genoemd. Op dit moment is de verwachting dat de nieuwe wetgeving gaat gelden voor alle scheidingen die na 1 januari 2020 worden aangevraagd.

Attentiepunten

Bij bijzondere omstandigheden kunnen rechters besluiten om van de gebruikelijke alimentatieduur af te wijken.

De nieuwe wet zal niet met terugwerkende kracht van toepassing zijn. Voor bestaande alimentatieafspraken verandert er dus niets!

Deze nieuwe wet heeft ook uitsluitend betrekking op partneralimentatie. Voor kinderalimentatie afspraken verandert er dus niets!

Voor samenwonenden gelden geen wettelijke regelingen. Niets is verplicht, tenzij afwijkende afspraken zijn opgenomen in een samenlevingscontract of anderszins.

Vragen? Ik vertel u graag meer! Neem gerust contact met mij op.

mei 14, 2019Comments are off for this post.

Het schip in met de scheiding

“Het schip in met de scheiding” is de kop van een groot artikel in De Telegraaf in april 2019.

In dit artikel vertellen veel gescheiden mensen hun vaak schrijnende verhalen over de periode tijdens, maar vooral ook nà de scheiding.

De helft van de gescheiden Nederlanders had zich achteraf bezien liever beter voorbereid op de financiële consequenties. Zij pleiten voor beter financieel inzicht tijdens de scheiding en tevens voor betere afspraken ten tijde van het aangaan van het huwelijk/de samenleving.

Persoonlijk deel ik deze visie. Dat is ook de reden dat ik me ben gaan specialiseren in financieel scheidingsadvies.

Bewuste financiële keuzes

Wilt u bewust financiële keuzes maken tijdens uw scheiding waar u over 20 jaar ook nog steeds achter kunt staan omdat u alle consequenties goed kon inschatten? Of wilt u advies vóór het aangaan van uw huwelijk/samenleving? Neem dan contact met mij op! Ik help u graag verder.

mei 1, 2019Comments are off for this post.

Belangrijke uitspraak huwelijksgemeenschap

Op 5 april 2019 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan. Hiermee komt een einde aan de onduidelijkheid die lange tijd in de lagere rechtspraak bestond over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als tijdens de huwelijksgemeenschap uit het privévermogen van één van de echtgenoten betalingen zijn gedaan ten behoeve van gemeenschappelijke  consumptieve bestedingen.

Wat is de casus?

In een casus uit 1985 waarbij partijen waren gehuwd in gemeenschap van goederen had de vrouw 3x  in verschillende jaren een schenking van € 10.000,- ontvangen. Dit onder zogenaamde uitsluitingsclausule.  Door deze uitsluitingsclausule toe te passen, valt de betreffende schenking of erfenis in principe buiten de gemeenschap. In dit geval zijn de geschonken bedragen iedere keer overgeboekt naar de gemeenschappelijke bankrekening. Bij de echtscheiding in 2014 vordert de vrouw van de gemeenschap haar schenkingen onder uitsluitingsclausule ter waarde van totaal   € 30.000,-. De rechtbank heeft deze vordering aan de vrouw toegewezen. Het hof heeft vervolgens het appèl van de man daartegen toegewezen met als argumentatie dat de gelden zijn gebruikt voor consumptie, simpelweg omdat een andere besteding niet aantoonbaar is.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat irrelevant is voor welke bestedingen deze schenkingen zijn aangewend, behalve bijvoorbeeld in het geval dat privéschulden van de vrouw hiermee zouden zijn voldaan. Aangezien dit niet kan worden bewezen, krijgt de vrouw haar vordering toegewezen.

Dit houdt in dat, als partijen niets nader regelen, de storting van privévermogen in de gemeenschap in principe een vergoedingsrecht met zich meebrengt.

N.B.: Omwille van de leesbaarheid en begrijpelijkheid is bovenstaand artikel sterk vereenvoudigd weergegeven.

Conclusie

Wat centraal staat in deze uitspraak is feitelijk hetzelfde thema dat ik recentelijk in een blog voor samenwoners heb behandeld: zorg dat ieders inkomsten en uitgaven altijd goed traceerbaar zijn en blijven zowel als sprake is van een samenleving als bij een gemeenschap die ontstaat  door een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij scheidingen voorkomt dit een hoop onduidelijkheid en geruzie!

Meer informatie?

Vragen? Ik vertel u graag meer! Neem contact met mij op.

maart 28, 2019Comments are off for this post.

De rol van opa’s en oma’s bij scheiding

Het juridisch kader

Volgens art. 1:377a BW hebben mensen met een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind/de kinderen recht op omgang. Dit geldt in principe dus ook voor opa’s en oma’s.

Rol van opa’s en oma’s

Het komt vaak voor dat opa’s en oma’s hun kleinkind(eren) minder zien na een scheiding. Opa’s en oma’s kunnen echter een belangrijke positieve rol spelen in het hele scheidingsproces.

Zij vormen immers een stabiele factor in een verder instabiele periode, ze kennen de kleinkinderen al van jongs af aan en zijn met ze begaan. Daarnaast kunnen zij in de meeste gevallen voldoende afstand houden van de grootste emoties.

Opa’s en oma’s hebben tijdens het scheidingsproces bovendien vaak meer tijd en aandacht voor de kleinkinderen. Zij kunnen een luisterend oor bieden en/of voor afleiding zorgen door leuke dingen met ze te gaan doen.

Aandacht voor de (klein)kinderen

Het welbevinden van de bij de scheiding betrokken kinderen is van essentieel belang. Zij kiezen niet voor de scheiding, maar worden wèl met de gevolgen ervan geconfronteerd. Hun leven verandert veelal ingrijpend.

Stel gerust uw vraag!

Vragen? Ik vertel u graag meer! Neem contact met mij op.

maart 20, 2019Comments are off for this post.

Omgangsregeling, Co-ouderschap of Birdnesting?

Ouders die allebei het ouderlijk gezag hebben over hun kinderen blijven dit sinds 1 januari 1998 behouden na hun echtscheiding.

Na een scheiding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken zullen de ouders moeten kiezen uit één van de mogelijke zorgregelingen. Als de ex-partners er niet in slagen om samen goede afspraken over de opvoeding en zorg voor hun kinderen te maken, bepaalt de rechter.

Omgangsregeling

Een veel voorkomende omgangsregeling is dat de kinderen eens in de 2 weken bij de niet-verzorgende ouder verblijven (vaak de vader) en daarnaast de helft van de feestdagen en de helft van de schoolvakanties. Maar ook andere variaties zijn mogelijk.

Co-ouderschap

Indien de ex-partners kiezen voor een (nagenoeg) 50% / 50% omgangsregeling, wordt dat co-ouderschap genoemd. Vaak  is dan sprake van verzorging om de week (de ene ouder de ene week, de andere de andere week) of van de ene week 3 om 4 dagen en de andere week 4 om 3 dagen. Co-ouderschap komt minder vaak voor dan een omgangsregeling. Dit heeft mede te maken met de werktijden van de ouders en het schoolrooster, de sportclubs en eventuele  muzieklessen van de kinderen. Bij co-ouderschap is het van belang dat de ouders niet te ver uit elkaar wonen. Het voordeel voor de kinderen is dat ze hun ouders vrijwel even vaak zien. Het nadeel kan zijn dat het veel van ze vergt. Zij moeten zich immers telkens aanpassen aan een andere woonomgeving met andere huisregels.

Birdnesting

Bij birdnesting blijven de kinderen in het ouderlijk huis wonen. In dit geval zijn het de ouders die telkens wisselen en om de beurt in het ouderlijk huis wonen. Er is dus een vaste thuisbasis voor de kinderen, maar niet voor de ouders. De ouders hebben naast dit ouderlijke huis ook nog ieder hun eigen huis. Dit is daardoor tevens een dure oplossing. Birdnesting is ook een vorm van co-ouderschap, maar komt op dit moment relatief nog weinig voor in Nederland.

Wat kiest u?

Wat u samen ook voor regeling kiest, deze zal veelal moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Zie mijn blog van vorige week.

Stel gerust uw vraag!

Vragen? Ik vertel u graag meer of help u bij het opstellen van een ouderschapsplan! Neem contact met mij op.

maart 13, 2019Comments are off for this post.

Ouderschapsplan

Gaat u uit elkaar en zijn er minderjarige kinderen? Lees dan dit blog over het ouderschapsplan!

Wat is het ouderschapsplan?

Een document waarin de scheidende partijen afspraken maken over de invulling van hun  ouderschap in de toekomstige situatie met betrekking tot:

 • de hoofdverblijfplaats van het kind/de kinderen;
 • de dagelijkse zorg voor het kind/de kinderen (eten en drinken);
 • de schoolkeuze;
 • sport, kapper, kleding;
 • medische zorg;
 • afspraken inzake communicatie tussen de ouders onderling en met de kinderen;
 • financiële afspraken inzake de kosten van de kinderen etc.

In welke situatie verplicht?

Sinds 1 maart 2009 is het in de navolgende situaties verplicht om een ouderschapsplan te maken voor ouders van minderjarige kinderen:

 • gehuwden of geregistreerd partners die gaan scheiden;
 • gehuwden die van tafel en bed gaan scheiden;
 • samenwonenden die uit elkaar gaan waarbij de vader het kind/de kinderen heeft erkend en op verzoek van beide ouders daarvan een aantekening is geplaatst in het gezagsregister.

Een aantal weetjes

 • het ouderschapsplan is in het leven geroepen ter bescherming van het minderjarige kind/de minderjarige kinderen;
 • de rechter vindt het van groot belang dat de inhoud van het ouderschapsplan vooraf uitvoerig wordt besproken met het kind/de kinderen;
 • kinderen vanaf 12 jaar zullen een uitnodiging krijgen van de rechtbank om te worden “gehoord” - daartoe ontvangen zij een zogenaamde kindbrief;
 • het gaat daarbij vooral om de mening van het kind/de kinderen over de verblijfplaats en het ouderlijk gezag;
 • kinderen tussen 16 en 18 jaar mogen daarnaast hun mening geven over de hoogte van de kinderalimentatie.

Stel gerust uw vraag!

Vragen? Ik vertel u graag meer of help u bij het opstellen van een ouderschapsplan! Neem contact met mij op.

februari 27, 2019Comments are off for this post.

Pensioen – een belangrijk stuk vermogen

Deel II - Bijzonder nabestaandenpensioen

Bij de verdeling van het vermogen tijdens een scheiding wordt veelal niet veel aandacht besteed aan het onderwerp pensioen, terwijl het tòch veel waarde vertegenwoordigt. Soms zelfs nog méér dan het eigen huis.

In dit tweede deel van mijn pensioenblogs licht ik het onderwerp bijzonder nabestaandenpensioen en scheiding nader toe. Vorige week ging deel I over het ouderdomspensioen en scheiding.

De regelgeving rondom het bijzonder nabestaandenpensioen is vastgelegd in art. 57 van de PW (Pensioenwet). Voor ex-partners van DGA’s ligt dit anders. Zij hebben onder voorwaarden recht op bijzonder nabestaandenpensioen uit hoofde van de WVPS (Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding).

Wat houdt het bijzonder nabestaandenpensioen in?

Als uw ex-partner eerder overlijdt dan u komt het volledig opgebouwde nabestaandenpensioen tot aan het moment van scheiding aan u toe, inclusief het deel dat is opgebouwd vóór de huwelijkse periode. In de Pensioenwet is bepaald dat het toekennen en vaststellen van nabestaandenpensioen aan ongetrouwd samenwonenden gelijk dient te zijn aan dat van gehuwden en geregistreerd partners. De pensioenregeling dient hiertoe uiteraard de mogelijkheid te bieden en de samenwonende partner dient dan  aangemeld te zijn als partner voor de pensioenregeling. Vaak dient dit tevens te zijn vastgelegd in een samenlevingscontract.

Belang bijzonder nabestaandenpensioen

Een bijzonder nabestaandenpensioen kan o.a. van groot belang zijn om de kosten voor de opvoeding van (jonge) kinderen te kunnen blijven betalen en/of om het verlies aan partneralimentatie te compenseren. Indien degene die de kinder- en/of partneralimentatie betaalt komt te overlijden, verandert de financiële situatie van de gescheiden ex-partner immers ook direct. Zonder nabestaandenvoorziening kunnen er in dat geval grote financiële tekorten ontstaan.

Attentiepunten

 • Indien bij een eerdere scheiding reeds nabestaandenpensioen is toebedeeld aan een andere ex-partner, komt dat gedeelte niet toe aan de volgende ex-partner.
 • Belangrijke voorwaarde voor de toekenning van bijzonder nabestaandenpensioen is dat er daadwerkelijk waarde is opgebouwd. Is het nabestaandenpensioen afgedekt op basis van een zogenaamde risicodekking, dan is er geen waarde aanwezig die kan worden toegekend.
 • De regeling voor het bijzonder nabestaandenpensioen is regelend recht, net als de regeling voor het ouderdomspensioen uit hoofde van de WVPS. Hiervan màg worden afgeweken, zowel in huwelijkse voorwaarden of het samenlevingscontract als in het echtscheidingsconvenant.

Meer weten? Neem contact met mij op!

februari 20, 2019Comments are off for this post.

Pensioen – Een belangrijk stuk vermogen

Deel I – Ouderdomspensioen

Bij de verdeling van het vermogen tijdens een scheiding wordt veelal niet veel aandacht besteed aan het onderwerp pensioen, terwijl het tòch veel waarde vertegenwoordigt. Soms zelfs nog méér dan het eigen huis.

In dit eerste deel van mijn pensioenblogs licht ik het onderwerp ouderdomspensioen en scheiding nader toe. Volgende week volgt deel II over het nabestaandenpensioen en scheiding.

Pensioenrechten vallen niet in een gemeenschap van goederen

Tòch hebben gehuwden en geregistreerde partners recht op (een gedeelte van) elkaars pensioen. Dit is sinds 28 april 1994 vastgelegd in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS). Deze is onafhankelijk van het huwelijksgoederenregime dat van toepassing is.

Pensioenvoorzieningen van ongehuwd samenwonenden vallen buiten de werking van de WVPS. Door middel van een samenlevingscontract of andere overeenkomst kunnen de regels van de WVPS echter alsnog van toepassing zijn verklaard. In deze situatie kan echter geen rechtstreeks verhaalsrecht bij de pensioenuitvoerder ontstaan.

Prepensioen

Prepensioen valt ook onder de regeling van de WVPS. Regelingen waarbij pensioenrechten voorwaardelijk zijn, zoals VUT-regelingen, worden nìet verevend.

Verevening volgens de WVPS houdt in dat bij scheiding de rechten aan ouderdomspensioen die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd gelijkelijk moeten worden verdeeld. Dit recht op pensioenverdeling kan overigens bij huwelijkse voorwaarden zijn uitgesloten.

Het verzoek tot verevening moet binnen 2 jaar na scheiding schriftelijk zijn ingediend bij de pensioenuitvoerder(s). In deze situatie ontstaat een rechtstreeks verhaalsrecht bij de pensioenuitvoerder. Het pensioen gaat voor beide partijen in op de pensioendatum van degene die het pensioen heeft opgebouwd.

Overlijden

Als degene die het pensioen heeft opgebouwd komt te overlijden, vervallen echter alle rechten. Ook die van de ex-partner. Indien er dan ook geen bijzonder nabestaandenpensioen is voor de ex-partner (zie mijn blog van volgende week), dan zou er alsnog onverwachts een financieel probleem kunnen ontstaan.  Als de ex-partner overlijdt, komen de oorspronkelijke rechten weer toe aan degene die het pensioen heeft opgebouwd.

Een andere methode dan verevening wordt daarom ook veel toegepast: conversie. Bij conversie wordt  het opgebouwde pensioen gesplitst in 2 aparte polissen. Beide partijen krijgen daarmee een eigen polis. Het pensioen gaat dan in op de eigen pensioendatum.

Attentiepunten

 • Verevening en conversie hebben allebei voor- en nadelen. De keuze zal daarom sterk afhangen van de persoonlijke situatie.
 • Conversie is alleen mogelijk als partijen hierover samen overeenstemming hebben en de pensioenuitvoerder hiervoor toestemming geeft.
 • Indien conversie is toegepast, is dit definitief en niet meer terug te draaien.
 • Vooruitlopend op de WVPS is voor huwelijken die in gemeenschap van goederen zijn aangegaan tussen 27 november 1981 en de introductie van de WVPS het zogenaamde Boon/Van Loon arrest van toepassing.
 • De WVPS is regelend recht. Hiervan màg worden afgeweken, zowel in huwelijkse voorwaarden als in het echtscheidingsconvenant.

Meer weten? Neem contact met mij op!