december 5, 2021Comments are off for this post.

Indexering alimentatie 2022

Bij een scheiding kan sprake zijn van een overeengekomen partner- en/of kinderalimentatie. Dit is dan zowel voor de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Daarbij wordt veelal aangegeven dat deze alimentatiebedragen jaarlijks zullen worden geïndexeerd op basis van het loonindexcijfer. Bij de vaststelling van dit loonindexcijfer kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven, de overheid en in andere sectoren.

Percentage alimentatiebedragen

Elk jaar maakt de minister van Justitie en Veiligheid in november bekend met welk percentage de alimentatiebedragen dienen te worden aangepast.  Voor 2022 is dit percentage 1,9%.

Controleer de afspraken

Controleer dus wat exact is afgesproken in het echtscheidingsconvenant (of ouderschapsplan). Als de indexering niet is uitgesloten, is de wettelijke indexering van toepassing. De aanpassing vindt niet automatisch plaats. Het is dus zaak om goed te bewaken of de afspraken uit het convenant in dit verband worden nageleefd. De kosten van levensonderhoud worden immers ook ieder jaar duurder!

Mocht indexering onterecht nooit zijn toegepast, dan kan deze “vergeten” alimentatie-indexering met terugwerkende kracht worden geïnd. N.B.: na 5 jaar vervalt deze mogelijkheid.

Vindt u het allemaal maar onduidelijk of heeft u vragen? Neem gerust contact met mij op!

december 22, 2020Comments are off for this post.

Indexering alimentatie 2021

Bij een scheiding kan sprake zijn van een overeengekomen partner- en/of kinderalimentatie. Dit is dan zowel voor de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Daarbij wordt veelal aangegeven dat deze alimentatiebedragen jaarlijks zullen worden geïndexeerd op basis van het loonindexcijfer. Bij de vaststelling van dit loonindexcijfer kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven, de overheid en in andere sectoren.

Percentage alimentatiebedragen

Elk jaar maakt de minister van Justitie en Veiligheid in november bekend met welk percentage de alimentatiebedragen dienen te worden aangepast.  Voor 2021 is dit percentage 3%.

Controleer de afspraken

Controleer dus wat exact is afgesproken in het echtscheidingsconvenant (of ouderschapsplan). Als de indexering niet is uitgesloten, is de wettelijke indexering van toepassing. De aanpassing vindt niet automatisch plaats. Het is dus zaak om goed te bewaken of de afspraken uit het convenant in dit verband worden nageleefd. De kosten van levensonderhoud worden immers ook ieder jaar duurder!

Mocht indexering onterecht nooit zijn toegepast, dan kan deze “vergeten” alimentatie-indexering met terugwerkende kracht worden geïnd. N.B.: na 5 jaar vervalt deze mogelijkheid.

Vindt u het allemaal maar onduidelijk of heeft u vragen? Neem gerust contact met mij op!

maart 4, 2020Comments are off for this post.

NHG lening: uitkoop van ex-partner bij scheiding vergemakkelijkt

Wat was het probleem in de oude situatie?

De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Dat is een heel goede ontwikkeling. Als je echter bij een scheiding je ex-partner dient uit te kopen voor de helft van de overwaarde ontstonden er problemen.  Het gaat daarbij om flinke bedragen. 10 jaar geleden was de gemiddelde woningprijs ca. € 240.000. Deze waarde is inmiddels gestegen tot ca. € 310.000. Het gaat dan om de helft van de overwaarde van € 70.000, in dit voorbeeld dus € 35.000,-. Dit bedrag kon lang niet altijd worden meegefinancierd met de nieuwe hypotheek en als de uitkopende partij dan ook niet op andere wijze over een dergelijk bedrag beschikte, moest er vaak een apart consumptief krediet worden afgesloten. De lasten hiervan waren relatief hoog. Veel hoger dan wanneer dit bedrag meegefinancierd had kunnen worden met de nieuwe hypotheek.

Gevolgen

Helaas kwam het in de praktijk hierdoor vaak voor dat de enige optie bleek om de gezamenlijke woning te verkopen, waardoor beide partners genoodzaakt waren naar een andere woning op zoek te gaan. En dit terwijl de nieuwe maandlasten incl. uitkoop veelal gewoon gedragen hadden kunnen worden door de uitkopende partij indien de uitkoop wèl meegefinancierd had kunnen worden met de nieuwe hypotheek.

Oplossing

De kern van het probleem lag dus vooral in de acceptatiecriteria voor een nieuwe lening. In plaats van de oude standaard acceptatietoets hanteert NHG daarom nu een zogenaamde beheertoets. Er wordt daarbij niet langer gekeken naar hoeveel kan worden geleend, maar naar wat er per maand aan hypotheeklast betaald kan worden. Dit biedt uiteraard veel meer mogelijkheden.

Conclusie

Na een proefperiode van ca. 2 jaar is deze wijziging nu definitief doorgevoerd. Dit is goed nieuws voor NHG klanten, aangezien nog steeds 1 op de 3 stellen scheiden. Scheiding is vaak de belangrijkste reden om het gezamenlijke huis te verkopen. Met deze nieuwe beheertoets wordt het meer scheidende stellen mogelijk gemaakt om 1 van de betrokken partijen in de voormalig gezamenlijke woning te laten wonen.

Meer weten?

Neem gerust contact met mij op.

februari 5, 2020Comments are off for this post.

8 aanleidingen om uw alimentatie te laten herberekenen

Vaststelling alimentatie

Tijdens de echtscheiding worden afspraken gemaakt m.b.t. de partner- en/of kinderalimentatie en  veelal vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Herberekening alimentatie?

In de loop der jaren kunnen de omstandigheden echter dermate wijzigen dat een herberekening van de afgesproken partner- en/of kinderalimentatie wenselijk is. Onderstaand worden 8 aanleidingen weergegeven (niet uitputtend):

  • Het inkomen van u of uw ex-partner is gewijzigd;
  • Er is sprake van een nieuwe gezinssituatie (bijv. een nieuwe partner);
  • De omgangsregeling m.b.t. uw kinderen is gewijzigd;
  • Er is sprake van een gewijzigde woonsituatie met andere woonlasten;
  • U bent uw baan kwijtgeraakt, of uw ex-partner is zijn/haar baan kwijtgeraakt;
  • U gaat met pensioen, of uw ex-partner gaat met pensioen;
  • Er is sprake van overlijden van u of uw ex-partner;
  • Nieuwe wet- en regelgeving vanuit de overheid.

Conclusie

In bovenstaande opsomming is veelal sprake van een wijziging in het inkomen van u of uw ex-partner. Een nieuwe relatie kan ook veel invloed hebben op de vaststelling van partner- en kinderalimentatie, aangezien de nieuwe partner onderhoudsplichtig kan worden jegens uw kinderen.

De draagkracht van de alimentatieplichtige kan door geschetste oorzaken toe- of afnemen, evenals de netto behoefte van de alimentatiegerechtigde.

Let op!

Er kan sprake zijn van een niet wijzigingsbeding in het echtscheidingsconvenant.

Meer weten?

Neem gerust contact met mij op.

januari 8, 2020Comments are off for this post.

Het aantal scheidingen neemt af en de huwelijksduur wordt langer

Afname aantal scheidingen

In 2018 werd 37,1% van de huwelijken beëindigd. In 2017 was dat nog 38,8%. Een logisch gevolg hiervan is dat steeds minder minderjarige kinderen betrokken zijn bij echtscheidingen.

Het grootste aantal scheidingen vond in 2015 plaats, toen er sprake was van 39,5% huwelijksontbindingen.

Overigens worden jaarlijks nog altijd ca. 64.000 huwelijken gesloten (2018).

Geregistreerd partnerschap

In steeds meer gevallen kiest men voor een geregistreerd partnerschap. Het aantal geregistreerd partnerschappen neemt dan ook toe en bedraagt thans (2018) 19.830. Het aantal scheidingen in deze situatie stijgt in absolute zin eveneens. Procentueel is sprake van een zeer lichte daling.

Huwelijksduur bij echtscheiding

De gemiddelde huwelijksduur bij echtscheidingen staat al enkele jaren op 15 jaar. Het aantal langdurige huwelijken neemt echter  ieder jaar toe. In 2018 vierden ca. 53.000 echtparen hun 50-jarige (gouden) huwelijk.

Maatschappelijke ontwikkeling

Het aantal gesloten huwelijken blijft al een aantal jaren stabiel, waar het aantal geregistreerd partnerschappen toeneemt. Tevens trouwen 20- en 30-jarigen inmiddels minder dan voorheen. Zij geven de voorkeur aan samenwonen.

Meer weten?

Neem gerust contact met mij op.

december 11, 2019Comments are off for this post.

Scheiden in situaties van zogenaamde “huwelijkse gevangenschap”

Het wordt in de toekomst gemakkelijker om te scheiden in situaties van zogenaamde “huwelijkse gevangenschap”

Wat is er aan de hand?

Er is in diverse (religieuze) gemeenschappen sprake van dat partners ongewild in een huwelijk blijven. Vaak is het burgerlijk huwelijk in die situaties al wèl ontbonden, maar wil de partner bijvoorbeeld niet meewerken aan de definitieve (religieuze) ontbinding.

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker vindt echter dat iedereen de vrijheid moet hebben om te scheiden:  “dit geldt dan zowel voor het burgerlijk huwelijk, als voor de beëindiging van de religieuze verbintenis, ongeacht of deze verbintenis naast een burgerlijk huwelijk bestaat”.

Aanpassing van de wet

De minister gaat de huidige wetgeving aanpassen, waardoor de zogenaamde “huwelijkse gevangenschap” eerder kan worden beëindigd.

Nu is het zo dat de partner van de persoon die de ontbinding van het religieus huwelijk aanvraagt al via een rechterlijk bevel kan worden gedwongen om mee te werken aan de echtscheidingsprocedure.

De minister wil deze tweede gang naar de rechter voorkomen. Partijen worden bovendien verplicht mee te werken aan de ontbinding van een religieus huwelijk.

Meer weten?

Neem gerust contact met mij op.

november 12, 2019Comments are off for this post.

Hoeveel alimentatie moet ik betalen? Indexering alimentatie 2020

Partner- en/of kinderalimentatie

De overeengekomen partner- en/of kinderalimentatie zijn na een scheiding vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Op deze bedragen is de wettelijke indexering van toepassing, tenzij om gegronde redenen expliciet uitgesloten.

Jaarlijks maakt de Minister van Justitie en Veiligheid in november het indexpercentage bekend op basis van het loonindexcijfer.

Aanpassing voor 2020

Het percentage voor 2020 bedraagt 2,5%. Let op: deze aanpassing vindt nìet automatisch plaats. Alimentatieplichtigen en -gerechtigden dienen de bedragen zelf aan te passen op basis van dit indexpercentage. Betaalde u in 2019 bijvoorbeeld € 250,- alimentatie per maand, dan wordt dit bedrag in 2020 € 256,25 per maand.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met mij op.

 

 

oktober 29, 2019Comments are off for this post.

Alle aandacht voor de kinderalimentatie – moet de kinderalimentatie een preferente schuld worden?

Wettelijke zorgplicht ouders

Ouders  zijn wettelijk verplicht om zorg te dragen voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Bij een scheiding dienen ouders een financiële regeling te treffen voor de kinderalimentatie. Deze alimentatieplicht geldt in principe totdat het kind 18 jaar wordt; indien studerend tot 21 jaar. De hoogte van de kinderalimentatie hangt van een aantal factoren af. Zie hiervoor mijn eerdere blog  “hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen”?

Praktijk

In veel gevallen worden afspraken over de kinderalimentatie vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en volgt een rechterlijke beschikking. Ondanks deze zorgvuldige handelswijze komt het nog geregeld voor dat de ex-partner de vastgestelde kinderalimentatie na de scheiding niet daadwerkelijk betaalt. Het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) kan de alimentatie alsnog innen indien deze op basis van een rechterlijke uitspraak is vastgesteld.

Kind van de rekening

In sommige gevallen kan het LBIO echter zelfs dàn niets betekenen, bijvoorbeeld als de ex-partner zoveel schulden heeft dat hij/zij de kinderalimentatie niet kan betalen of te weinig inkomen/vermogen heeft of claimt te hebben. Als de alimentatieplichtige in het buitenland woont geeft dit vaak eveneens problemen, al is er sinds 2011 binnen de EU een verdrag gesloten.  Het kind is hierbij uiteindelijk “het kind van de rekening”. Vaak heeft de verzorgende ex-partner bij het uitblijven van kinderalimentatie immers te weinig geld om de gehele opvoeding te betalen.  Aangezien de kinderalimentatie op dit moment géén preferente schuld is, staan deze alleenstaande ouders achterin de rij van schuldeisers!

Wat gaat er gebeuren?

Anders dan bijvoorbeeld in Amerika, is het niet betalen van kinderalimentatie in Nederland (nog) niet strafbaar. De politiek gaat dit onderwerp nu weer op de agenda zetten. In 2008 werd al een motie ingediend om de kinderalimentatie preferent te maken. Het grootste deel van de Tweede Kamer ondersteunde deze motie. In 2010 zou nader onderzoek volgen. In 2015 en 2016 is bovendien een wetsvoorstel ingediend. De conclusie is dat er anno 2019 nog steeds geen concrete voortgang is geboekt. Volgens verantwoordelijk minister Sander Dekker zal een onderzoek in november dit jaar klaar zijn.  Er zitten veel haken en ogen aan het preferent maken van de kinderalimentatie. Andere schuldeisers, zoals de belastingdienst, zullen hierdoor immers dan weer een mindere positie krijgen. Het is momenteel dus nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren. Wordt vervolgd…

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met mij op.

oktober 16, 2019Comments are off for this post.

Scheiden en eigen huis: het effect van de verkorting van de alimentatieduur

Per 1 januari 2020 wordt de duur van de partneralimentatie in principe ingekort tot 5 jaar, een beperkt aantal uitzonderingen daar gelaten. Lees hiervoor mijn eerder verschenen blog.

Consequenties

Voor degene die partneralimentatie ontvangt zal dit grote consequenties kunnen hebben. Bij het afsluiten van een (nieuwe) hypotheek nemen veel hypotheekaanbieders immers de te ontvangen alimentatie uitsluitend als inkomen mee als deze nog minimaal 10 jaar loopt.

Daarnaast speelt nog de problematiek dat de huizenprijzen inmiddels dusdanig zijn gestegen dat het veel geld kost om de partner financieel “uit te kopen”, waardoor dit soms niet haalbaar blijkt. Dit in tegenstelling tot de situatie daarvóór, waarbij de huizen vaak onder water bleken te staan en ex-partners soms met een behoorlijke restschuld achterbleven.

Meer weten over dit onderwerp?

Graag ben ik u van dienst. Neem gerust contact met mij op!

oktober 1, 2019Comments are off for this post.

Hoeveel alimentatie moet ik netto betalen?

Het Belastingplan 2019 zal een flinke invloed hebben op de netto te betalen partneralimentatie. De fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie wordt immers in stappen verlaagd van 51,95 procent op dit moment naar uiteindelijk 37 procent in 2023. Dit betekent in veel gevallen een forse netto lastenverzwaring.

Consequenties

Indien de netto lastenverzwaring aanzienlijk is loont het mogelijk de moeite om vanaf 1 januari 2020 bij de rechter een lagere partneralimentatie te eisen.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met mij op.