november 12, 2019Comments are off for this post.

Hoeveel alimentatie moet ik betalen? Indexering alimentatie 2020

Partner- en/of kinderalimentatie

De overeengekomen partner- en/of kinderalimentatie zijn na een scheiding vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Op deze bedragen is de wettelijke indexering van toepassing, tenzij om gegronde redenen expliciet uitgesloten.

Jaarlijks maakt de Minister van Justitie en Veiligheid in november het indexpercentage bekend op basis van het loonindexcijfer.

Aanpassing voor 2020

Het percentage voor 2020 bedraagt 2,5%. Let op: deze aanpassing vindt nìet automatisch plaats. Alimentatieplichtigen en -gerechtigden dienen de bedragen zelf aan te passen op basis van dit indexpercentage. Betaalde u in 2019 bijvoorbeeld € 250,- alimentatie per maand, dan wordt dit bedrag in 2020 € 256,25 per maand.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met mij op.

 

 

oktober 29, 2019Comments are off for this post.

Alle aandacht voor de kinderalimentatie – moet de kinderalimentatie een preferente schuld worden?

Wettelijke zorgplicht ouders

Ouders  zijn wettelijk verplicht om zorg te dragen voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Bij een scheiding dienen ouders een financiële regeling te treffen voor de kinderalimentatie. Deze alimentatieplicht geldt in principe totdat het kind 18 jaar wordt; indien studerend tot 21 jaar. De hoogte van de kinderalimentatie hangt van een aantal factoren af. Zie hiervoor mijn eerdere blog  “hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen”?

Praktijk

In veel gevallen worden afspraken over de kinderalimentatie vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en volgt een rechterlijke beschikking. Ondanks deze zorgvuldige handelswijze komt het nog geregeld voor dat de ex-partner de vastgestelde kinderalimentatie na de scheiding niet daadwerkelijk betaalt. Het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) kan de alimentatie alsnog innen indien deze op basis van een rechterlijke uitspraak is vastgesteld.

Kind van de rekening

In sommige gevallen kan het LBIO echter zelfs dàn niets betekenen, bijvoorbeeld als de ex-partner zoveel schulden heeft dat hij/zij de kinderalimentatie niet kan betalen of te weinig inkomen/vermogen heeft of claimt te hebben. Als de alimentatieplichtige in het buitenland woont geeft dit vaak eveneens problemen, al is er sinds 2011 binnen de EU een verdrag gesloten.  Het kind is hierbij uiteindelijk “het kind van de rekening”. Vaak heeft de verzorgende ex-partner bij het uitblijven van kinderalimentatie immers te weinig geld om de gehele opvoeding te betalen.  Aangezien de kinderalimentatie op dit moment géén preferente schuld is, staan deze alleenstaande ouders achterin de rij van schuldeisers!

Wat gaat er gebeuren?

Anders dan bijvoorbeeld in Amerika, is het niet betalen van kinderalimentatie in Nederland (nog) niet strafbaar. De politiek gaat dit onderwerp nu weer op de agenda zetten. In 2008 werd al een motie ingediend om de kinderalimentatie preferent te maken. Het grootste deel van de Tweede Kamer ondersteunde deze motie. In 2010 zou nader onderzoek volgen. In 2015 en 2016 is bovendien een wetsvoorstel ingediend. De conclusie is dat er anno 2019 nog steeds geen concrete voortgang is geboekt. Volgens verantwoordelijk minister Sander Dekker zal een onderzoek in november dit jaar klaar zijn.  Er zitten veel haken en ogen aan het preferent maken van de kinderalimentatie. Andere schuldeisers, zoals de belastingdienst, zullen hierdoor immers dan weer een mindere positie krijgen. Het is momenteel dus nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren. Wordt vervolgd…

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met mij op.

oktober 16, 2019Comments are off for this post.

Scheiden en eigen huis: het effect van de verkorting van de alimentatieduur

Per 1 januari 2020 wordt de duur van de partneralimentatie in principe ingekort tot 5 jaar, een beperkt aantal uitzonderingen daar gelaten. Lees hiervoor mijn eerder verschenen blog.

Consequenties

Voor degene die partneralimentatie ontvangt zal dit grote consequenties kunnen hebben. Bij het afsluiten van een (nieuwe) hypotheek nemen veel hypotheekaanbieders immers de te ontvangen alimentatie uitsluitend als inkomen mee als deze nog minimaal 10 jaar loopt.

Daarnaast speelt nog de problematiek dat de huizenprijzen inmiddels dusdanig zijn gestegen dat het veel geld kost om de partner financieel “uit te kopen”, waardoor dit soms niet haalbaar blijkt. Dit in tegenstelling tot de situatie daarvóór, waarbij de huizen vaak onder water bleken te staan en ex-partners soms met een behoorlijke restschuld achterbleven.

Meer weten over dit onderwerp?

Graag ben ik u van dienst. Neem gerust contact met mij op!

oktober 1, 2019Comments are off for this post.

Hoeveel alimentatie moet ik netto betalen?

Het Belastingplan 2019 zal een flinke invloed hebben op de netto te betalen partneralimentatie. De fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie wordt immers in stappen verlaagd van 51,95 procent op dit moment naar uiteindelijk 37 procent in 2023. Dit betekent in veel gevallen een forse netto lastenverzwaring.

Consequenties

Indien de netto lastenverzwaring aanzienlijk is loont het mogelijk de moeite om vanaf 1 januari 2020 bij de rechter een lagere partneralimentatie te eisen.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met mij op.

september 13, 2019Comments are off for this post.

Dag van de scheiding – 13 september 2019

In verband met deze speciale scheidingsdag deel ik graag enkele bijzondere wetenswaardigheden over scheidingen. Wist u bijvoorbeeld dat:

  • De kans op scheiding verdubbelt als de man helpt bij het huishouden?
  • Hoe groter het leeftijdsverschil is, hoe groter de kans op scheiding is?
  • Steeds meer stellen op hoge leeftijd (80+) gaan scheiden?
  • Veel stellen nog steeds geen goede financiële afspraken met elkaar maken als zij gaan samenwonen?
  • Stellen bij het afsluiten van een hypotheek vrijwel geen rekening houden met het risico op echtscheiding, terwijl dit risico groter is dan de kans op overlijden?

Meer weten over scheidingen of juist over goede financiële afspraken voorafgaand aan de samenleving?

Neem gerust contact met mij op.

september 2, 2019Comments are off for this post.

Fiscus start voorlichtingscampagne over financiële afwikkeling scheidingen

Wat is er aan de hand?

De belastingdienst constateert dat er heel veel fouten worden gemaakt door ex-partners bij de financiële afwikkeling van hun scheiding. Bijvoorbeeld bij de hypotheekrenteaftrek of de kinderopvangtoeslag, waardoor vaak naheffingen moeten worden opgelegd die kunnen oplopen tot enkele duizenden Euro’s.

Campagne fiscus

Traditiegetrouw vinden veel echtscheidingen plaats na de zomervakanties. De belastingdienst is daarom vorige week gestart met de voorlichtingscampagne. Zij pleit ervoor om beter financieel advies in te winnen tijdens de scheidingen, bijvoorbeeld van een financieel scheidingsadviseur.

Verder geeft zij o.a. de navolgende praktische tips:

  • Zorg voor het exclusieve gebruik van de eigen DigiD.
  • Controleer op welk rekeningnummer toeslagen of belastingteruggaven worden ontvangen en wijzig dit nummer indien nodig.
  • Geef een adreswijziging door aan de gemeente. De belastingsdienst krijgt de adreswijziging vervolgens door van de gemeente.
  • Maak een persoonlijke scheiden-checklist.
  • Bespreek een eventueel fiscaal partnerschap voor de belastingdienst voor de rest van het kalenderjaar. Wie hiervoor kiest, mag bij de jaarlijkse belastingaangifte nog 1 keer de inkomsten en aftrekposten gunstig verdelen.

Conclusie

Denk goed na over alle financiële consequenties van uw scheiding. Schakel tijdig een terzake deskundige adviseur in, zoals een financieel scheidingsadviseur.

Meer informatie? Ik vertel u graag meer! Neem gerust contact met mij op.

augustus 21, 2019Comments are off for this post.

Gedwongen huisverkoop

Scheiden met een eigen huis èn hypotheek

Man en vrouw wonen in een woning die eigendom is van de man. In 2006 tekent de vrouw mee als hoofdelijk medeschuldenaar bij de oversluiting van de hypotheek. 1 jaar nadien loopt de relatie op de klippen.

De vrouw wil een paar jaar daarna dat de man meewerkt aan haar ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van hun hypotheek. Door de bestaande situatie kan zij namelijk geen eigen woning kopen met haar nieuwe partner. De man wil en/of kan hieraan echter niet meewerken omdat hij onvoldoende inkomen heeft.

Wat zegt de rechter?

De rechtbank in Rotterdam oordeelt dat het onwenselijk is dat deze situatie voor de vrouw inmiddels al 12 jaar ongewijzigd in stand blijft. Het belang van de vrouw weegt in dit geval zwaarder dan dat van de man. De man wordt daarom verplicht zorg te dragen voor ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vrouw. Als dit niet lukt in verband met zijn beperkte inkomen, dan zal hij desnoods zelfs zijn huis moeten verkopen. Door zijn financiële situatie zal hij in dat geval waarschijnlijk geen gelijkwaardig nieuw huis kunnen terugkopen.

De man kan overigens nog in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak.

Conclusie

Denk goed na over alle mogelijke (financiële) gevolgen bij het meetekenen als hoofdelijk medeschuldenaar! In bovenstaand voorbeeld geldt dit trouwens zowel voor de man als voor de vrouw…

Meer informatie? Ik vertel u graag meer! Neem gerust contact met mij op.

augustus 7, 2019Comments are off for this post.

Scheiden met een eigen huis

Gaat u scheiden en wilt u een aflossingsvrije hypotheek afsluiten voor een nieuwe koopwoning?

Als u gaat scheiden hebt u nog 2 jaar de tijd om uw gezamenlijke woning te verkopen. Ook is het mogelijk dat uw ex-partner of uzelf het huis overneemt en de ander uitkoopt. Gedurende deze 2 jaar mag u uw aandeel in het huis en de bijbehorende schuld in box 1 opgeven. Tevens mag u het gedeelte van de hypotheekrente dat u verschuldigd bent èn betaald hebt in aftrek brengen.

Financiële afwikkeling duurt langer dan 2 jaar

Als de financiële afwikkeling langer duurt dan 2 jaar, en het bestaande deel in de hypotheekschuld daardoor niet binnen 2 jaar na uw vertrek is afgelost, bestaat er geen recht meer op het zogenaamde overgangsrecht. Dit betekent dat u geen aflossingsvrije hypotheek meer kunt aangaan als u een nieuwe woning gaat kopen; u krijgt immers te maken met de nieuwe en strengere hypotheekregels. U zult de nieuwe hypotheekschuld dan minimaal annuïtair dienen af te lossen om recht te kunnen blijven houden op hypotheekrenteaftrek. Hierdoor worden uw hypotheeklasten vaak hoger dan bij aflossingsvrij.

Conclusie

Het verdient in de meeste gevallen aanbeveling om uiterlijk binnen 2 jaar de scheiding financieel goed af te wikkelen met elkaar, zodat u voor uw beider nieuwe toekomst nog zoveel mogelijk financiële opties open houdt.

Lees ook mijn eerdere blogs over dit onderwerp.

Meer informatie? Ik vertel u graag meer! Neem gerust contact met mij op.

juli 23, 2019Comments are off for this post.

Hoeveel ouders kun je hebben?

Maximaal 4?

Tijden veranderen…

Heb jij ook 4 ouders? Dit komt steeds meer voor. Vroeger werden kinderen voornamelijk geboren uit het huwelijk van een man en een vrouw. Een kind had daarmee automatisch 2 ouders. Inmiddels komen andere situaties steeds meer voor: eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen, gezinnen van ouders van gelijk geslacht (2 vrouwen of 2 mannen), meergeneratie gezinnen en meerdere personen die met elkaar 1 kind of meer kinderen verzorgen en opvoeden. Dit kan veel juridische haken en ogen hebben.

Het juridische belang  van kinderen in deze situaties dient te worden gewaarborgd. De overheid heeft daarom een onderzoek  laten instellen door een staatscommissie. Deze commissie heeft een aantal voorstellen gedaan om de regelgeving aan te passen op het gebied van juridisch meerouderschap, meerouder gezag en draagmoederschap.

Maximaal 4 (juridische) ouders?

Een kind zou maximaal 4 juridische ouders kunnen hebben, die gezamenlijk maximaal 2 huishoudens zouden kunnen vormen. Vóór de verwekking van het kind zouden de ouders aan de rechter een  meerouderschapsovereenkomst dienen voor te leggen, waarin afspraken zijn gemaakt over o.a. de geslachtsnaam, de hoofdverblijfplaats van het kind/de kinderen, zorg- en opvoedingstaken en de verdeling van de financiële lasten.

Voorlopig nog niet!

De huidige regering heeft besloten nog geen beslissing te nemen over deze kwestie. De vraag of kinderen in juridisch opzicht meer dan 2 ouders kunnen hebben is namelijk heel lastig te beantwoorden. Er kleven veel consequenties aan op het gebied van nationaliteit, achternaam, ouderlijk gezag, erfenissen etc. Daarnaast spelen ook emotionele uitdagingen, aangezien niet alle 4 betrokken ouders in alle situaties altijd goed door 1 deur kunnen.

Hoe verder?

Afgesproken is dat nader onderzoek  zal plaatsvinden naar een aanpassing van het familierecht. Wordt dus vervolgd…

Meer informatie? Ik vertel u graag meer! Neem gerust contact met mij op.

juli 9, 2019Comments are off for this post.

Ruzie over financiën tijdens scheiding?

Wilt u scheiden? En daarbij omwille van uw kinderen, maar ook omwille van uzelf, geruzie over geld en dus een vechtscheiding voorkomen?

Ruzie over financiën tijdens de relatie

Het Nibud (Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) geeft aan dat ruim een kwart van de stellen ruziet over geldzaken tijdens de relatie. Vooral bezuinigingen en daaraan gekoppeld het bestedingspatroon geven aanleiding tot onenigheid.

In 2019 houdt ca. een derde van de stellen zich gezamenlijk met de geldzaken van het huishouden bezig. Er wordt iets vaker gebruik gemaakt van een gezamenlijke rekening. De helft van deze stellen heeft daarnaast ook nog een privé rekening.

Hoewel het in een relatie belangrijk is om regelmatig met elkaar over geldzaken te praten, gebeurt dit in de praktijk veel te weinig. Het is van belang om duidelijk te hebben wie wat betaalt en waarom.

Ruzie over financiën tijdens de scheiding?

Tijdens een scheiding ontstaat, mede vanwege de grote emoties die dan een rol spelen, vaak ineens nóg veel meer ruzie over de financiën. Hoe dient alles in alle redelijkheid verdeeld te worden? Hierbij spelen natuurlijk, naast de emotionele, ook nog juridische en fiscale aspecten. Hulp van een derde, als financieel mediator, is dan geen overbodige luxe.

Graag help ik u bij het verkrijgen van het gewenste inzicht en bij het maken van eerlijke financiële afspraken. U maakt dan bewuste financiële keuzes met elkaar en blijft “on speaking terms”. Zeker van belang als er kinderen in het spel zijn…

Meer informatie? Ik vertel u graag meer! Neem gerust contact met mij op.